คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ

ประวัติ


          ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2532 โดยการนำของนายพนัส เพิ่มพงศ์พันธ์ นายอำเภอหนองเสือ นายประสิทธิ์ เจริญบุณณะ ศึกษาธิการอำเภอหนองเสือและนางสาวสุภาพร บัวเลี้ยง ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือในขณะนั้นสถานที่ตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือในขณะนั้นตั้ง ณ อาคารเรียนหลังเก่าของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ต่อมาในปี พ.ศ.2534 นายสุเทพ สุวรรณศรและนายประสิทธิ์ เจริญบุณณะ ศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือให้เป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอที่มีขนาดมาตรฐานตามแบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียนและเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือหลังเก่าจึงประสานงานกับนายจรูญ กุวานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี จัดหางบพัฒนาจังหวัดจำนวนสองแสนบาทมาสมทบการก่อสร้างโดยของบประมาณการก่อสร้างจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวนเจ็ดแสนบาท ซึ่งกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณมาให้ช่วงปลายปีงบประมาณ 2534 แต่ในช่วงดังกล่าวสภาผู้แทนราษฎรได้ถูกประกาศยุบสภาโดยคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(รสช.) ทำให้ขาดงบประมาณสมทบในการก่อสร้างแต่ด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนทางไกล ภาคเรียนที่ 2/2534 และประชาชนชาวอำเภอหนองเสือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ จำนวน 138,082.25 บาท ส่วนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกับบริจาคเงินและดินถมที่บริเวณก่อสร้างคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท
        จากความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอหนองเสือโดยการนำของนายสุเทพ สุวรรณศร นายอำเภอหนองเสือ จึงเป็นผลให้การก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและทางอำเภอโดยการนำของนายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ นายอำเภอหนองเสือนายเสริมปัญญา เทียมวัน ศึกษาธิการอำเภอหนองเสือพร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอ พ่อค้า ประชาชนและชาวสวนส้ม ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี จัดเตรียมการประกอบพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2535 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร.อ.ศรีรัตน์ หริรักษ์ เป็นประทานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน
       ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือตั้งที่ หมู่ 6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ถนนบางขันต์-หนองเสือ ตรงข้ามกับวัดบึงบาประภาสวัต  โทร. 02-549-1178  หรือ http://www.library2721.blogspot.com/