คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ

บุคลากร


นางสุนิสา   ชมภู
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นายโสภณ   ราชปรากฎ
บรรณารักษ์อัตราจ้าง