คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ

กิจกรรม

          โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
   วันที่  29 - 30  มิถุนายน  2554
      ณ  ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา