คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ

วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วัตถุประสงค์

1. ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
2. ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน
3. การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมชุมชน
4. การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน

**********************************************************************************

วิสัยทัศน์
      
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บริการประชาชนทุกกล่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

**********************************************************************************

พันธกิจ

1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
2. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้ใช้ระบอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ
3. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชน